Ziek melden

Wat te doen bij ziekte? – Het ziekteverzuimreglement
A&E Personeelsdiensten BV is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Acture BV draagt, in opdracht van A&E Personeelsdiensten BV, zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet. A&E Personeelsdiensten heeft Acture aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. Acture laat zich in de begeleiding, claimbeoordeling en re-integratie ondersteunen door een arbodienst.

Bekijk hier een film, deze geeft je meer info over wie Acture is en wat ze voor je doen.

Ziekmelding
Indien u ziek bent, dient u zich persoonlijk, voor aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij A&E Personeelsdiensten. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij A&E Personeelsdiensten en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn.

Thuisblijven
Een van de medewerkers van Acture zal uiterlijk binnen 24 uur na uw ziekmelding contact met u zoeken, in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor u beschikbaar dient te zijn. Behoudens in het geval u een arts dient te bezoeken dan wel passende arbeid verricht bent U verplicht om, totdat het eerste contact met Acture heeft plaatsgevonden, tussen 08.00 en 18.00 uur thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Acture kan u verplichten om nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden nog uiterlijk twee weken thuis te blijven. Deze verplichting geldt dan tot 10.00 uur ’s ochtends en tussen 12.00 uur en 14.30 uur ’s middags. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van Acture. Indien en voor zover u in strijd met voorgaande bepalingen niet bereikbaar bent, kan dit gevolgen hebben voor uw recht op ziekengeld.

Bereikbaarheid
Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan is inzicht in het ziekteverzuim noodzakelijk. Er zal regelmatig contact zijn met Acture. U doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Ook aan een oproep om bij de bedrijfsarts te komen, dient direct gevolg gegeven te worden. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken.

Bedrijfsarts 
Uiteraard geeft u gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent, of al weer aan het werk bent geeft u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door aan de Arbodienst en de casemanager van Acture. Ingeval u zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt, is Acture gehouden de door haar gemaakte administratieve kosten bij u in rekening te brengen. U heeft ook het recht om zelfstandig contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Afspraak is afspraak
A&E Personeelsdiensten verwacht dat u zich houdt aan de afspraken zoals die door haar en Acture in het kader van het verzuim en de verzuimbegeleiding met u worden gemaakt.

Verblijf in het buitenland
Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij A&E Personeelsdiensten conform de bovenstaande procedure van ziekmelding. De ziekmelding wordt eerst verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte.

Bij thuiskomst meldt u zich direct telefonisch bij de casemanager van Acture. Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen, kan u een sanctie worden opgelegd. Als u tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan dient u dit minimaal twee weken van tevoren bij de Casemanager van Acture te melden. Acture wijst u er op dat u zich ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel.

Herstel
Zodra u beter bent, doch uiterlijk op de tweede dag van uw herstel, dient u dit te melden bij A&E Personeelsdiensten. Dit kan op 030-6920696 of via nieuwegein@aene.nl. U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog claimt op de Ziektewet, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Ziekengeld 
U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer u binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. Minimaal vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal Acture wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw dagloon hetgeen normaliter wordt bepaald door de gemiddelde verdiensten in één jaar voorafgaand aan de datum ziekmelding. Uw loongegevens worden verkregen uit de polis administratie van het UWV. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Acture. Indien u zich niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

Activiteiten gericht op werkhervatting 
Als u ziek bent, dient u alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren.

Privacy
Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met u overlegd te hebben.

Acture
De casemanagers van Acture zijn te bereiken op: 024-8909470